Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phạm Ánh Dương

Khi làm chương trình này mình mới thấy, hiểu, và cảm nhận được những khó khăn của những con người làm nghề giáo để đồng cảm cũng như thấu hiểu họ

Phạm Ánh Dương

Vũ Hồng Hoan

Vũ Hồng Hoan